U bent hier

Identiteit Kapelgemeente

De Hervormde Kapelgemeente is een zelfstandige Hervormde gemeente te Drachten.

De Kapelgemeente is een rechtzinnige gemeente, die zich wil profileren in het gemeenteleven in gemeente opbouw,
Op de grondslag van de Heilige Schrift als het betrouwbare en door de Heilige Geest geinspireerde Woord van God.

De bijbel is derhalve absolute richtlijn voor geloof en leven.

De Kapelgemeente wil haar geloof belijden
overeenkomstig de drie formulieren van Enigheid,
namelijk de:

- Heidelbergse Catechismus

- Dordtse Leerregels

- Nederlandse Geloofsbelijdenis

voor en boven alles blijft daarom het Woord van God de leidraad - Sola Scriptura-

Huwelijk

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw
een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden

Alternatieve samenlevingsvormen zullen daarom niet kerkelijk worden ingezegend

De kerkenraad kan en wil mensen met een andere geaardheid (als waardevolle schepselen van God) 
zeker niet afwijzen en wil daarom graag op een pastorale wijze met hen optrekken en in gesprek blijven.

Heilig Avondmaal

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, 
die Hij, alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen.

In beginsel geldt dat voor hen die in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd.

Vrouw in het Ambt

Alleen de mannelijke belijdende leden die in onze gemeente 
ingeschreven staan, zijn verkiesbaar tot het ambt van ouderling.